YOUC projekts

Par projektu

YOUC projekts ir paredzēts jaunajiem aktivīstiem, jaunatnes darbiniekiem vai jaunatnes jomas speciālistiem, skolotājiem un organizācijām, kuri strādā ar riskam pakļautiem jauniešiem, lai palidzēt mazināt sociālo atstumtību un veicināt riskam pakļauto jauniešu iekļaušanos sabiedrībā.
Projekta pamatā ir rokasgrāmata, apmācību programma un rīku kopums, kas veicinātu jauniešu līdzdalību un aktīvu pilsoniskumu vietējā līmenī grūtībās nonākušiem jauniešiem, izstrādāja, iztestēja un atbalsta jauno aktīvistu un brīvprātīgo grupas, kā arī pedagogi no asociācijām katrā partnervalstī.

Viss projekts ir sadalīts 3 intelektuālos rezultātos, 4 mācību aktivitātēs un vairākos pavairošanas pasākumos, kurus vienlaikus nodrošina arī projekta starpnacionālas aktivitātes (vadība, izplatīšana, kvalitātes nodrošināšana).

 

Projekta mērķi

YOUC projekts atbalsta jaunatnes līderu un skolotāju kapacitātes veidošanu, nodrošinot viņiem efektīvu rokasgrāmatu, mācību programmu un rīku kopumu, kā palīdzetu sasniegt riska grupas jauniešus un iesaistīt viņus vietējā pilsoniskajā līdzdalībā. Tā paša iemesla dēļ projekts koncentrējas uz jaunatnes darbinieku profesionālās attīstības horizontālo vadību.

YOUC mērķis ir:
• Veicināt riskas grupas (NEET) jauniešu nodarbinātības iespējas
• Uzlabot jauniešu pamatprasmju un prasmju līmeni, jo īpaši Eiropas pamatprasmju sociālo un pilsonisko atbildību
• Veicināt jauniešu dalību pilsoniskajā sabiedrībā
• Veicināt iekļaušanu un solidaritāti

Rezultāti

Rokasgrāmata Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšanai vietējā lēmenīkurai ir dažādi mērķi: vispirms iesaistīt un noturēt riskā esošus jauniešus, pēc tam diagnosticēt vietējo kopienu vajadzības un visbeidzot izveidot sadarbūbu ar vietējām institūcijām.

Mācību programma jauniešiem, kas iesaistīti pilsoniskās līdzdalības projektosir paredzēta riska grupas jauniešiem, un tajā ir stundu plāni un saistītie materiāli, kurus jaunatnes aktīvisti un skolotāji var izmantot, lai izglītotu un virzītu riska grupas jauniešus, kas piedalās vietējos pārmaiņu projektos.

Tiešsaistes apmācības programma (kursi) par to, kā izmantot rokasgrāmatu un rīku kopummu, kas izstrādāti saskaņā ar projektu: Tā ir paredzēta jaunatnes līderiem, jaunatnies darbiniekiem un skolotājiem ar mērķi apmācīt iesaistīt jauniešus pilsoniskās līdzdalības projektos.

 

 

Youc Project
Youc Project

Vai esat gatavi apgūt mūsu bezmaksas kursus?